§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy whybaby.pl, dostępny pod adresem internetowym whybaby.pl oraz why-baby.pl prowadzony jest przez firmę DW Diana Świtajewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7181993869, REGON 522994143. Adres prowadzenia działalności oraz magazynu to: 80-364 Gdańsk, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nr 31, lok. 44.
 2. Zwroty prosimy przesyłać na dane: DW, ul. Pułaskiego 97, 18-400 Łomża.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://whybaby.pl/polityka-prywatnosci.
 5. Kontakt możliwy poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://whybaby.pl/kontakt/, mailowo kontakt@whybaby.pl lub telefonicznie pod numerem 509-467-564.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DW Diana Świtajewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7181993869.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym whybaby.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz kontaktowy– formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający napisanie wiadomości e-mail do obsługi Sklepu.
 12. Formularz zwrotów i reklamacji– interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający zgłoszenie chęci odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub zgłoszenie wad i usterek produktu zakupionego w Sklepie.
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Kontakt ze sklepem

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie, który dostępny jest w zakładce Kontakt na dole strony lub po kliknięciu tutaj.
 2. Adres korespondencyjny sklepu (nie służy do odsyłania produktów w ramach zwrotów lub reklamacji): DW Diana Świtajewska, ul Pułaskiego 97, 18-400 Łomża
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 77 1140 2004 0000 3302 8280 0099 (mBank)

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6 Rejestracja

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych wymaganych w formularzu, w tym m.in. adresu e-mail Konsumenta i hasła.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe oraz dobrowolne.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

§7 Zamówienie towaru

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam” lub równoznaczny,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w ciągu 7 dni kalendarzowych.

§8 Dostawa i płatności

 1. Klient może skorzystać z metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu widocznych podczas składania zamówienia.
 2. Klient może skorzystać z metod płatności widocznych podczas składania zamówienia.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie zamawiania produktu na etapie podawania danych adresowych lub w zakładce pomoc dostępnej tutaj.

§9 Realizacja zamówienia

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od następnego dnia roboczego od uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie krajów wymienionych na podstronie Pomoc, w zakładce Dostawa.
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce Dostawa oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. W wyjątkowej sytuacji, sklep może anulować zamówienie, szczególnie w wyniku błędu sklepu lub dostawcy. W takim przypadku umowa uznana jest za nieważną, a pieniądze – jeżeli zostały wpłacone – zostaną zwrócone niezwłocznie w ciągu 3 dni roboczych.
 11. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 12. Obsługa szybkich płatności jest realizowana za pośrednictwem systemów PayNow, dalej określanego jako System płatności.
 13. Dostępne formy płatności: tradycyjny przelew, szybkie płatności, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard electronic, Maestro.
 14. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności w przypadku płatności kartą płatniczą lub od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem.
 15. Dokonując zakupów w sklepie, Konsument zgadza się na otrzymanie paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b ustawy o VAT.

§10 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy dostępnej jest na stronie formularzy zwrotów i reklamacji lub po kliknięciu tutaj.
 6. Oświadczenie może być wysłane również za pomocą tradycyjnej poczty bądź poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
 9. Sprzedawca zwróci płatność w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego oraz nieuszkodzonego towaru, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument.
 10. Konsument powinien odesłać Produkt na podany w korespondencji zwrotnej przez Sprzedawcę adres, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca zaakceptował zwrot. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty odesłania do klienta zwrotu, jeśli ze względu na swój charakter zwrot nie mógł zostać zaakceptowany.
 12. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 13. Zwracany produkt powinien być kompletny, nieużywany i nie uszkodzony, zapakowany w oryginalne opakowanie w jakim otrzymał go Klient.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§11 Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu. Jeżeli taka informacja nie jest zawarta, produkt jest nowy.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad, chyba że opis stanowi inaczej.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o gwarancję. Reklamację produktu z tytułu rękojmi (zgodności towaru z umową) możesz złożyć w dowolnej formie – pisemnej lub elektronicznej w ciągu 2 lat od otrzymania towaru. Zalecamy, żeby zgłosić ją przez formularz na stronie https://whybaby.pl/formularz-zwrotow. Dzięki temu będziemy mogli szybciej rozpatrzyć zgłoszenie.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. W przypadku pozytywnej opinii reklamacyjnej, Sprzedawca zamówi odbiór uszkodzonego przedmiotu od Kupującego na wskazany przez niego adres.

§12 Newsletter

 1. Klient może zapisać się i wypisać w dowolnym momencie z usługi Newsletter na własne życzenie.
 2. Aby się zapisać, należy podać adres e-mail i potwierdzić chęć subskrypcji klikając w otrzymany link.
 3. W celu wypisania należy kliknąć przycisk do usunięcia adresu, który jest na dole każdej otrzymanej wiadomości reklamowej e-mail lub napisać wiadomość korzystając z formularza kontaktu z prośbą o usunięcie adresu e-mail.
 4. Zapisując się do newslettera, klient zgadza się na otrzymywanie treści reklamowych oraz edukacyjnych od sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Zapisując się do newslettera, sklep będzie przechowywał adres e-mail klienta oraz jego adres IP.
 6. Otrzymany kupon rabatowy nie łączy się z innymi promocjami i kuponami.
 7. Kupon może być wykorzystany tylko raz przez każdego użytkownika.
 8. Kupon nie upoważnia do skorzystania z darmowej dostawy.

§13 Karta podarunkowa (voucher)

 1. Karta podarunkowa jest elektronicznym bonem towarowym wydawanym przez Sprzedawcę do realizacji w sklepie internetowym whybaby.pl.
 2. Karta musi być wykorzystana jednorazowo (w całości) podczas jednego zakupu – brakująca kwota może być dopłacona w formie przelewu.
 3. Aktywna karta podarunkowa jest wysyłana w ciągu 24 godzin po zakupie.
 4. Karta podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę/przelew oraz nie podlega zwrotom. W przypadku zwrotu towaru zakupionego przy jej użyciu, administrator sklepu prześle nowy kod ze zwracaną kwotą do wykorzystania na zakupy w sklepie.
 5. Karta podarunkowa ważna jest przez 12 miesięcy od jej wydania.
 6. Kart upominkowych nie można rozliczać wstecz w ramach zamówienia, nie można ich wymieniać lub blokować.
 7. Karta podarunkowa może być wykorzystana tylko raz.

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§15 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania po zalogowaniu.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§16 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.